Általános szerződési feltételek

I. A szerződéses jogviszony szabályai

I/1. A jelen ÁSZF a ÁRNYÉKTECHNIKA 2000 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2220 Vecsés, Széchenyi utca 119.; nyilvántartva a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által 01 09 685434 cégjegyzékszámon), mint gyártó/forgalmazó ("Eladó") és a vevő között az Eladó által forgalmazott árnyékolástechnikai eszközök ("termék") vonatkozásában létrejött adásvételi szerződés részletszabályait tartalmazza. Jelen ÁSZF vonatkozásában vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") 8:1. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott fogyasztó és a 4. pontjában meghatározott vállalkozás is ("Vevő").

I/2. Az Eladó és a Vevő közötti adásvételi szerződés részét képezi fogyasztónak minősülő vevő esetében a (i) megrendelőlap, (ii) a megrendelés visszaigazolása, (iii) szállítólevél, amennyiben a termék rendeltetési helyre történő szállítása a szerződés szerint az Eladó kötelezettsége, (iv) birtokbaadási jegyzőkönyv, (v) a termék használati-kezelési útmutatója, (vi) a termék szerelési útmutatója, (vii) és a jelen ÁSZF (együttesen a továbbiakban: "Szerződés").

Viszonteladó vevők esetében az előző bekezdésben foglaltakon túlmenően az adásvételi szerződés részét képezi az Eladó és a Vevő között létrejött keretszerződés.

II. A szerződés tárgya

II/1. A Szerződés megkötésével Eladó eladja, Vevő pedig a Szerződésben foglalt feltételekkel megveszi a terméket a Szerződésben meghatározott vételárért ("Vételár"). A Vételárat a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.

II/2. Eladó a Szerződés alapján köteles a terméket Vevőnek átadni, míg Vevő köteles a termék Vételárát Eladónak hiánytalanul megfizetni.

III. A vételár

III/1. A Vételár magában foglalja

 1. a termék ellenértékét,
 2. a termék rendeltetési helyre vagy a Vevő által megjelölt másik helyre történő szállítását, amennyiben ebben a felek megállapodnak,
 3. a termék üzembe helyezését, a birtokátruházás során a használati-kezelési útmutatást, tájékoztatást.

III/2. Amennyiben a Vevő a terméket az Eladó telephelyéről maga szállítja vagy fuvarozó közbejöttével szállíttatja a rendeltetési helyre, a termék szállításra alkalmas csomagolásáról maga gondoskodik. Amennyiben a Vevő a megrendelésben jelzi, akkor az Eladó ilyen esetben is gondoskodik a csomagolásról annak költsége felszámítása mellett.

III/3. A Vételár megfizetésének módját a felek maguk határozzák meg a Szerződésben. Az Eladó honlapján regisztrált Vevők, illetve egyedi gyártású termék megrendelése esetében az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy árait eseti jelleggel határozza meg.

III/4. Felek a feltűnő értékaránytalanság címén a Vételár, egyéb költségek megtámadásának jogát a Ptk. 6:98. § (2) bekezdése alapján kizárják.

III/5. Eladó kifejezetten kizárja annak lehetőségét, hogy a termék átruházásával együtt a termékhez esetlegesen kapcsolódó szellemi termék tulajdonjogát, illetve (kizárólagos) hasznosítási jogát átruházza. Ugyanezen rendelkezés alkalmazandó a termék üzembe helyezése, beszerelése során alkalmazott know-howra. Amennyiben a Vevő megrendelésének megfelelően egyedi termék gyártására kerül sor, a gyártás során alkalmazott technológiai megoldás, létrejövő szellemi termék kizárólagos jogosultja az Eladó. Az így előállt iparjogvédelmi oltalomban részesíthető terméket a Vevő saját céljainak megfelelően használhatja, azonban annak reprodukálására, többszörözésére maga nem jogosult és arra harmadik személynek engedélyt sem adhat.

IV. A szerződés létrejötte

IV/1. A Megrendelés fogyasztónak minősülő Vevő esetében az Eladó honlapján (www.arnyektechnika.hu) található megrendelő lap kitöltésével és elektronikus úton az Eladó részére történő eljuttatásával történik, avagy az Eladó telephelyén személyesen. Eladó telefonon történő rendelésfelvételt a későbbi félreértések, jogviták elkerülése érdekében megtagadhatja. Az Eladó kivételesen elfogadja a nem megrendelő lapon érkezett megrendelést is, ebben az esetben a megrendelés visszaigazolásában foglalt, és Eladó által meghatározott feltételeket a Vevőnek írásban ismételten meg kell erősítenie.

IV/2. A megrendelés érkezését követően az Eladó a lehetőségekhez képest legrövidebb időn belül visszaigazolja a megrendelést, és amennyiben a Vevő megrendelésében egyedi gyártású termék gyártását kéri, akkor a visszaigazolás árajánlatot, illetve szállítási határidőt is magában foglal. Utóbbi esetben a Vevő a visszaigazolásban foglaltakat köteles írásban megerősíteni, mellyel a Vevő kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

IV/3. A Vevő a megrendelésben nyilatkozik arról, hogy a vásárolt terméket az Eladó telephelyén, a rendeltetési helyen avagy az általa megjelölt más helyen kívánja birtokba venni. Amennyiben a termék átvétele nem az Eladó telephelye, akkor a nyilatkozatnak arra is ki kell terjednie, hogy a szállítást saját fuvareszközzel, fuvarozó kiállításával avagy az Eladó szállítási szolgáltatásának igénybevételével kívánja. Abban az esetben, amennyiben a termék Vevő által megjelölt helyre szállításához a Vevő nem veszi igénybe az Eladó szállítási szolgáltatását, akkor a Vevőnek magának kell gondoskodni a termék szállításra alkalmas csomagolásáról avagy igényelheti, hogy az Eladó fuvarozásra alkalmas módon csomagolja a terméket. Utóbbi esetben a csomagolás költségét az Eladó felszámítja.

IV/5. Viszonteladó Vevő esetében a megrendelés, a megrendelés visszaigazolásának, a termék szállításának feltételeit a felek között létrejött keretszerződés eltérően is szabályozhatja.

VI. Tulajdonjog

VI/1. Eladó a termék tulajdonjogát a Vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. Eladó a tulajdonjog fenntartásának tényét a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény ("HBNyr.") 7. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Szerződés létrejöttével együtt jogosult kérelmezni. A nyilvántartásba vétel költségeit (bejegyzés, törlés) az Eladó vállalja.

VI/2. Vevő köteles gondoskodni arról, hogy legkésőbb a Szerződés létrejöttének, illetve a foglaló megfizetésének napjára a HBNyr. 4. §-ban foglaltak szerint felhasználóként szabályszerűen regisztrálva legyen. A regisztráció költségei a Vevőt terhelik.

VI/3. Eladó a Vételárnak a számláján történő jóváírástól számított 8 munkanapon belül köteles a HBNyr 7. § alapján a tulajdonjog fenntartás tényének törlését kezdeményezni.

VI/4. Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy függetlenül attól, hogy az Eladó eljárt-e a tulajdonjog fenntartással történt eladás hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő rögzítése érdekében, a termék tulajdonjogát csak akkor szerzi meg, amennyiben a teljes Vételár kiegyenlítésre került. Erre tekintettel a Vételár megfizetését megelőzően - függetlenül attól, hogy a termék a rendeltetési helyen akár az Eladó által, akár a Vevő vagy megbízottja által beszerelésre került, illetve a birtokátruházás megtörtént -, a Vevő nem jogosult a termékkel rendelkezni.

VII. Szállításra vonatkozó eltérő rendelkezések

VII/1. Amennyiben a megrendelés alapján a terméket egy későbbi időpontban kell átadni a Vevő részére, avagy egyedi, a Vevő konkrét igényének megfelelő terméket kell gyártani, gyártatni vagy beszerezni, akkor a jelen fejezet rendelkezéseit is alkalmazni kell, amennyiben azt a megrendelés visszaigazolása (egyedi megrendelés) és/vagy a keretszerződés előírja.

VII/2. Vevő a Szerződés megkötésével együtt köteles Eladónak a Szerződésben meghatározott összegű, a Ptk. 6:185. §-a szerinti foglalót az ott meghatározott határidőig megfizetni ("Foglaló"). A Foglaló megfizetése akként történik, hogy Eladó a Foglalóról proforma számlát állít ki, amelynek teljesítése után állítja ki és küldi meg a számlát Vevőnek.

VII/3. Amennyiben Vevő a Foglalót a Szerződés aláírásától számított 8 napon belül nem fizeti meg Eladónak, úgy Eladó jogosult a Szerződéstől a Vevőhöz intézett, egyoldalú nyilatkozatával elállni. Vevő tudomásul veszi, hogy a Foglaló teljesítését megelőzően az Eladó nem köteles a Szerződés teljesítése érdekében eljárni, így a teljesítési határidő a Foglaló Eladó számláján való jóváírás időpontjában kezdődik.

VII/4. A Foglaló megfizetését követően a Szerződést - az ÁSZF X/5. pontjában foglaltakon túlmenően - egyik Fél sem jogosult felmondani, illetve attól elállni. Amennyiben Felek az ÁSZF X/5. pontjában foglalt elállási jogukkal élnek, úgy a teljesítés meghiúsulásáért felelős személy az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.

VII/5. Eladó a termék átadásának határidejét megelőzően jogosult a Vételárból fennmaradó összegről proforma számlát kiállítani akként, hogy a proforma számla teljesítésének határideje a birtokbaadás napjára essék. Eladó jogosult a birtokbaadást megtagadni mindaddig, amíg a Vevő a teljes Vételárat nem egyenlítette ki. A termék Vételáráról kiállított végleges számlát Eladó a birtokbaadáskor adja át Vevőnek. A Foglaló a vételárba beleszámít.

VII/6. Ha a Vételár megfizetése késedelmesen, a birtokbaadási határidőt követően történik meg, akkor a tényleges birtokátruházásig (értsd a birtokbaadás VII/5. pont szerinti megtagadása esetén) Eladó napi 10.000,- forint + ÁFA tárolási költséget számol fel.

VIII. Birtokátruházás, beszerelés

VIII/1. Eladó a terméket a Szerződésben meghatározott határidőig - előzetesen egyeztetett időpontban - adja a Vevő birtokába, működőképes állapotban, a szükséges összes okmánnyal és leírással (használati-kezelési útmutató) együttesen.

VIII/2. Felek a teljesítés helyét - megegyezésüktől függően - a Szerződésben határozzák meg. A termék birtokának átruházásával kapcsolatban felmerült költségeket a Vételár tartalmazza. Amennyiben a rendeltetési helyre, illetve a Vevő által meghatározott más helyre történő szállításról a Vevő maga gondoskodik, akkor a birtokátruházás, teljesítés helye az Eladó telephelye, egyebekben a termék rendeltetési helye avagy a Vevő által megjelölt egyéb hely. Amennyiben a termék szállítását a Vevő maga végzi, illetve végezteti, akkor termék fuvareszközbe történő berakodásáról maga köteles gondoskodni.

VIII/3. A birtokátruházásig az Eladó, azt követően a Vevő viseli a termék terheit, húzza hasznait, illetve viseli a kárt. Eladó kifejezetten tájékoztatja a Vevőt, hogy áll ez abban az esetben is, amennyiben a termék szállítását a Vevő maga végzi, végezteti és a szállításra alkalmas csomagolásról a Szerződés értelmében az Eladó gondoskodik. Az Eladó kifejezetten kizárja a csomagolás hibája miatti felelősségét (ideértve a szavatosság és kárfelelősséget is).

VIII/4. Felek a birtokátruházást írásba foglalják, jegyzőkönyvet készítenek, amelyben feltüntetik a birtokátruházás időpontját, az azon részt vevő személyek nevét és a felek kifejezett szándékát a termék birtokának átruházására, valamint annak megtörténtét. Vevő köteles a jegyzőkönyvbe rögzíteni mindazon hibákat és hiányosságokat, melyek az átadás-átvétel során észlelhetők, illetve ezekről az Eladót 3 munkanapon belül értesíteni. Amennyiben Vevő ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy a kárt köteles maga viselni.

VIII/5. Felek a Szerződésben meghatározzák azon személy(ek) nevét, akik a termék átvételével kapcsolatosan Vevő nevében nyilatkozat megtételére jogosult(ak). Eladó nevében az Eladó telephelyén az atadás-átvételt végző, illetve szállítás esetén a szállítólevelet Vevőnek vagy képviselőjének átadó személy az Eladó nevében a birtokátruházás vonatkozásában nyilatkozattételre jogosult.

VIII/6. Egyes a Szerződésben meghatározott termékek esetében a szavatossági igények érvényesítéséhez elengedhetetlen, hogy az Eladó vagy az általa megjelölt szakszerviz helyezze üzembe a terméket. Ettől eltérő személy által történő üzembe helyezés a szavatossági kötelezettség megszűnését eredményezheti.

VIII/7. Eladó vállalja, hogy a birtokátruházással egyidejűleg - a birtokátruházáson részt vevő képviselője útján - a termék kezelésére vonatkozó alapvető ismeretekről betanítást tart. A betanítás kiterjed a termék használati és karbantartási útmutatójában foglaltakra, illetve a termék napi karbantartási munkáival kapcsolatos tevékenységekre.

VIII/8. Amennyiben az Eladó helyezi üzembe a terméket - függetlenül attól, hogy a termék rendeltetési helyre történő eljuttatását az Eladó végezte-e vagy sem -, az üzembe-helyezésről jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv tartalmazza a termék használatáról és karbantartásáról szóló oktatás megtartásának tényét, a Vevő, illetve képviselője nyilatkozatát, miszerint az oktatáson elhangzottakat tudomásul veszik és megértették. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a termék használati és karbantartási útmutatója. Az üzembe helyezési jegyzőkönyv a birtokátruházásról felvett jegyzőkönyvbe is foglalható.

VIII/9. Az Eladó szavatolja, hogy a termék üzembe helyezése során beépített anyagok, szerkezetek, szerelvények I. osztályú minőségűek és a beépítés, üzembe helyezés megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.

IX. Kellékszavatosság

IX/1. A Ptk. alapján kellékszavatossági kötelezettség terheli az Eladót azzal a Vevővel szemben, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A fogyasztónak nem minősülő Vevő esetén az Eladó és a Vevő külön megállapodásban a jelen alpontokban szabályozott kellékszavatossági kötelezettségtől eltérően is rögzítheti a Vevőt megillető szavatossági jogokat és azok érvényesíthetőségének módját.

X/2. Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vevő igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta, a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a fogyasztói Vevőnek kell bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

IX/3. A kellékszavatosság alapján a Vevő - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha ez az Eladónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Javítás alatt a szerelési munka újbóli elvégzését is érteni kell. Kijavítás során a termékbe kizárólag új alkatrész kerülhet beépítésre. Ha az Eladó a kijavítást illetve kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a Vevő kérheti a vételár arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kellékszavatosság nem terjed ki a hibás teljesítés miatti kártérítési kötelezettségre (következmény kár).

IX/4. Az Eladó a bejelentett szavatossági igény alapján, amennyiben az nyomban nem dönthető el, öt munkanapon belül köteles a hibát megvizsgálni és a Vevő igényéről, igényének teljesíthetőségéről nyilatkozni. Az Eladó legfeljebb tizenöt napon belül végzi el a kijavítást vagy kicserélést.

IX/5. A Vevő köteles a hibát, annak felfedezését követően haladéktalanul közölni a szavatosságból fakadó igényével együtt az Eladóval. A fogyasztónak minősülő Vevő által a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát, késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kár a Vevőt terheli.

IX/6. Az Eladó a vevő szavatossági igényéről jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni szavatossági igény rendezésének módját, az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát. Amennyiben az Eladó a szavatossági kötelezettségének a Vevő szavatossági igényétől eltérő módon tesz eleget, ennek indokát jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A jegyzőkönyv másolati példányát a Vevő rendelkezésére kell bocsátani. A Vevő szavatossági igényének elbírálása, illetve teljesítése érdekében a termék átvételéről elismervényt kell kiállítani, kivéve, ha az átvétel ténye a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül.

IX/7. Amennyiben a szavatossági igény érvényesítésével kapcsolatban jogvita alakul ki, akkor a Vevő bírósághoz fordulhat. Fogyasztónak minősülő Vevő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárást is kezdeményezheti.

IX/8. A szavatossági igény érvényesítésére nyitva álló idő egy év, fogyasztónak minősülő Vevő és az Eladó közötti szerződés esetén 2 év. Nem számít bele az érvényesítési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatosság érvényesítésére nyitva álló idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre) valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

IX/9. A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag, munka, és továbbítási költségeket -, az Eladót terhelik.

IX/10. Az Eladó szavatossági kötelezettsége a termék Vevő részére történő átadáskori állapotának megfelelőségére terjed ki, ebből kifolyólag nem érvényesíthető a szavatossági igény, amennyiben,

 • a termék vásárlását a vevő nem tudja bizonyítani, azaz nem áll rendelkezésére a vételár megfizetését igazoló bizonylat,
 • a vevő nem tartotta be a használati-kezelési útmutatóban foglaltakat, a termék karbantartására vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget, vagy nem megfelelően tett eleget (ideértve az Eladó által ajánlott, karbantartásra vonatkozó tanácsok, eszközök, ápolószerek stb.),
 • a terméket nem rendeltetésének megfelelően használta,
 • a hiba a termék átvételét követően keletkezett, nem a termékben rejlő okból,
 • a terméket a vevő a hiba ismeretében vette át, azt kifejezetten elfogadta, vagy a hibát a vevőnek ismernie kellett,
 • a terméken a vevő vagy harmadik személy átalakítást, javítást végzett,
 • (meghatározott) termékek esetében, a terméket nem az Eladó szakemberei szerelték be, helyezték üzembe és a termék hibája ebből ered,
 • a hiba természetes elhasználódásból ered.

X. Szerződésszegés jogkövetkezményei

A. Kötbér

X/1. Ha a felek a szerződésszegésük esetére kötbért kötnek ki, akkor jelen fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni. A kötbér mértékét a felek Szerződésben rögzítik.

X/2. Ha Eladó az ÁSZF X. fejezet X/5. b) - c) pontban meghatározott elállási jogával él, úgy Vevő köteles részére a Szerződésben meghatározott összegű kötbért megfizetni.

X/3. A kötbér az elállás közlésétől számított 15 napon belül esedékes, és nem mentesít a szerződésszegéssel a másik félnek okozott egyéb kár megtérítése alól.

B. Elállás

X/4. A Szerződést egyik fél sem jogosult felmondani, attól elállni, vagy azt más módon megszüntetni, kivéve a X/5. pontban foglalt esetben.

X/5. Felet a másik fél alább felsorolt esetekben bekövetkező szerződésszegése esetére elállási jog illeti azzal, hogy az elállásra jogosult köteles a Szerződést megszegő felet írásban, 8 napos póthatáridő tűzése mellett felszólítani, és ezen póthatáridő eredménytelen elteltét követően jogosult elállási jogát gyakorolni, a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával:

 1. Vevő jogosult Szerződéstől elállni, ha az Eladó a termék birtokának átruházását nem teljesíti.
 2. Eladó jogosult a Szerződéstől elállni, ha Vevő bármely, a Szerződésben foglalt fizetési kötelezettségének az adott fizetési kötelezettségre irányadó határidőben - felszólítás és póthatáridő elteltével - sem tesz eleget. Az elállási jog gyakorlása vagy annak mellőzése az Eladó részéről nem érinti az Eladó jogszabály adta jogát az igény érvényesítésére.
 3. Eladó jogosult a Szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben Vevő a terméket a megállapodott birtokba vételi határidőtől számított 60 napon belül nem veszi birtokba. Eladó jelen pont szerinti elállása a Vevő oldalán felmerülő meghiúsulási oknak minősül.

X/6. Az ÁSZF szerint járó bármely kötbér legmagasabb összege legfeljebb a termék vételárának a Szerződésben, százalékban vagy összegben meghatározott részösszege lehet.

X/7. Eladó elállása esetén Eladó jogosult a részére járó kötbér összegét a Vevő által már bármely jogcímen megfizetett összegbe beszámítani.

X/8. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Vevőnek - amennyiben a termék birtokában van - megszűnik a birtokláshoz való joga (vagyis az adásvételi szerződés megszűnése megszünteti a birtok-átruházási megállapodást is). A Vevő birtokláshoz való jogának megszűnésével köteles a terméket az Eladónak kiadni. Felszólításra való nem teljesítése eme kötelezettségnek, megalapozza az Eladó jogos önhatalom gyakorlását, vagyis az Eladó jogosult a terméket maga visszavenni, melyhez a Vevő kifejezetten hozzájárul, azzal, hogy a Felek megállapodása alapján a Vevő az Eladóval szemben kárigénnyel nem élhet ezen magatartás miatt és ezzel összefüggésben.

C. Kártérítés

X/9. Eladó a birtokátruházás késedelmes teljesítése esetén nem fogad be és nem fizet, a Vevőnél a késedelmes szállításból eredő költséget, ideértve, de nem kizárólagosan bértermék költséget, szállítási költséget, kötbért, elmaradt hasznot. Vevő köteles a megrendeléskor írásban tájékoztatni Eladót minden olyan, Vevő által vállalt kötelezettségről (kötbér, kamat, kártérítés, elmaradt haszon, hátrányos szerződéses jogkövetkezmény), amely az Eladó késedelmes teljesítése esetén Vevőt, vagy harmadik személy felé fennálló kötelezettségét érinti. Ilyen tájékoztatás hiányában Vevő a Ptk. 6:143. § (2) bekezdése szerinti következmény kárt nem jogosult Eladótól követelni, ezen károk nem minősülnek előre látható kárnak.

X/10. Amennyiben Vevő az Eladót az előre látható károkról a megrendelésben előre értesíti, és Eladó ezen tájékoztatás tudomásul vételével árajánlatot ad, és a felek között a Szerződés létrejön, úgy a Ptk. 6:143. § (2) bekezdése szerinti kártérítési felelősségének mértékét a Ptk. 6:152. §-a alapján a termék szállítási költség nélküli nettó vételára 10 (tíz) %-ának megfelelő összegben korlátozza.

XI. BIZALMAS INFORMÁCIÓK

XI/1. Felek a jelen jogviszonyukkal kapcsolatosan, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik félre, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkoznak, megőrzik, függetlenül attól, hogy azokat az érintett fél üzleti titoknak minősíti vagy sem.

XI/2. Felek a Szerződés teljesítése során megszerzett adatokat kötelesek bizalmasan kezelni, tudomásul veszik továbbá, hogy azok a másik fél üzleti titkait képezik.

XI/3. Felek betartják, illetve munkavállalóival valamint megbízási vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott személyekkel betartatják az üzleti titok védelmére vonatkozó bármely jogszabályt és a gazdasági életben kialakult szokásokat, illetve megtesznek mindent annak érdekében, hogy olyan tény, információ, adat harmadik személy, vagy személyek birtokába ne kerüljön, illetve tudomásukra ne jusson, amelynek titokban tartásához a másik félnek, külön közlés hiányában is méltányolható gazdasági érdeke fűződik.

XI/4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ilyen információkat sem a Szerződés hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé, illetőleg azokat egyéb módon sem használják fel és azzal nem élnek vissza.

XI/5. Felek a jelen fejezetben meghatározott kötelezettségeinek általuk vagy a velük szerződéses jogviszonyban álló harmadik személyek, illetve alkalmazottaik általi megszegése esetére teljes körű kártérítési felelősséget vállalnak.

XII. Egyéb rendelkezések

XII/1. Eladó jogosult késedelmes Vételár vagy Vételár-előleg, Foglaló fizetése esetén késedelmi kamat felszámítására, melyre a fogyasztónak minősülő Vevő esetében a Ptk. 6:48. §, míg viszonteladó Vevő, illetve vállalkozás Vevő esetében a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó.

XII/2. Fizetési késedelem esetén Eladó felszólító levelet küld Vevőnek. Eladó a felszólító levélért jogosult Vevőnek levelenként 10.000,- forint adminisztrációs költséget.

XII/3. A felek által a másik félnek tett bármely bejelentés, értesítés, felszólítás akkor tekinthető megtettnek, ha azt a fogadó fél írásban visszaigazolta vagy, ha ajánlott, tértivevényes küldeményként a fogadónak a Szerződésben foglalt címre kézbesítették.

XII/4. A postai úton megküldött levelet kézbesítettnek, és a nyilatkozatot a másik féllel közöltnek kell tekinteni annak postára adásától számított ötödik munkanapon függetlenül attól, hogy a küldemény a "címzett ismeretlen", "elköltözött", "nem kereste" stb. jelzéssel érkezik vissza, amennyiben a küldeményt a jelen Szerződésben foglalt címre továbbították. A fél címének megváltozását köteles a másik félnek bejelenteni, ennek elmulasztásából eredő kár a mulasztó fél terhére esik.

Amennyiben az igény érvényesítésével kapcsolatban anyagi vagy eljárási jogszabály a jelen pontban foglalthoz képest eltérő, kógens (kötelező érvényű) kézbesítési vélelmet ír elő, akkor a jogszabályban foglalt ilyen rendelkezés a jelen pont rendelkezéseit felülírja.

XII/5. Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy amennyiben fizetési kötelezettségeit nem teljesíti a fizetési határidő eredménytelen elteltét követő 20 napon túl küldött felszólító levélben foglalt 8 napos póthatáridőben sem, akkor az Eladó igénye érvényesítése érdekében fizetésképtelenség megállapítására irányuló eljárást indíthat.

XII/6. Ha a termék adásvétele után a mindenkori jogszabályok bármilyen adó- vagy illetékfizetési kötelezettséget írnak elő, úgy a kirovásra kerülő illeték a Vevőt terheli.

XII/7. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a Szerződéssel kapcsolatban felmerült jogvitában jogi képviselője van, aki meghatalmazással rendelkezik, ezért nyilatkozattételre jogosult.

XII/8. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jogügylet tárgyával összefüggő jogszabályok, különösen a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

XII/9. Ha a Szerződés egy vagy több pontja érvénytelen kikötéseket tartalmaz, az egész Szerződés érvényességére nem hat ki. Felek megállapodnak, hogy ilyen esetben a kérdéses szerződési pontot ügyleti akaratukhoz leginkább közeleső rendelkezéssel pótolják.

XII/10. Felek kötelesek mindent elkövetni a Szerződés alkalmazásából vagy értelmezéséből keletkező bármely vita békés rendezése érdekében. Felek között a Szerződésre, a felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó, illetve ennek kapcsán felmerülő vitás kérdések eldöntésére felek alávetik magukat - a per tárgyától függően - a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Alulírott jelen okirat aláírásával visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Ptk. 6:78. § (2) bekezdése szerinti külön tájékoztatásban részesültem a jelen ÁSZF VIII/3.; X/8.; X/10.; XII/4. pontjai vonatkozásában, melyet kifejezetten elfogadok. Kijelentem továbbá, hogy külön tájékoztatást kaptam a termék vételárán felül esetlegesen fizetendő egyéb költségekről, szerződésszegés esetére felszámolandó költségről, kötbérről, bánatpénzről a jelen ÁSZF VII/6.; X/10.; XII/2. pontjainak kifejezett kiemelésével, melyet kifejezetten elfogadok.

Kelt: Vecsés, 2022.

Kapcsolat

Az alábbi e-mailküldő form segítségével azonnal felveheti velünk a kapcsolatot. A lehető legrövidebb időn belül válaszolunk. Minden mező kitöltése kötelező.